Utskott

Oasmias Ersättnings- och Revisionsutskott samt Valberedning


Ersättningsutskott

Oasmias ersättningsutskott utgörs av Alexander Kotsinas (ordförande) och Lars Bergkvist. Ersättningsutskottet är ett beredningsorgan till bolagets styrelse och skall bl.a. svara för beredning av styrelsens förslag till årsstämman avseende principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt lägga fram förslag till beslut i styrelsen avseende lön och annan ersättning samt pensionsförmåner till VD.

Revisionsutskott

Oasmias revisionsutskott utgörs av Lars Bergkvist (ordförande) och Alex Kotsinas. Revisionsutskottet är ett beredningsorgan till styrelsen och ansvarar bland annat för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bolagets interna styrning och kontroll avseende finansiell rapportering, riskhantering och riskkontroll, regelefterlevnad, övrig intern styrning och kontroll, samt ärenden som styrelsen hänskjuter till revisionsutskottet.

Valberedning

Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till dessa, samt lämna också förslag till årsstämman om eventuell ersättning för utskottsarbete samt om arvodering av extern revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.
Vid årsstämman 2016 beslutades följande kriterier för utseende av valberedning:

  • En ledamot skall vara styrelsens ordförande.
  • Två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30:e september 2016.
  • Valberedningen väljer sin ordförande bland sina ledamöter. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Oasmias styrelse kan adressera Oasmias styrelseordförande per e-post:styrelse@oasmia.com

Inför bolagsstämman 2017 består valberedningen av Julian Aleksov, Bo Cederstrand och Per Arwidsson.