Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

2 mars, 2018

Delårsrapport för perioden maj 2017 – januari 2018

Fortsatt kommersiellt fokus och lägre kostnadsnivå


TREDJE KVARTALET 1 november 2017 – 31 januari 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 656 tkr (36)[1]
 • Rörelseresultatet var -25 158 tkr (-34 861)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -29 120 tkr (-39 897)
 • Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,33)
 • Totalresultatet var -29 102 tkr (-39 897)

 

PERIODEN 1 maj 2017 – 31 januari 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 326 tkr (128)
 • Rörelseresultatet var -75 707 tkr (-103 070)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -85 927 tkr (-118 161)
 • Resultatet per aktie var -0,53 kr (-1,05)
 • Totalresultatet var -85 920 tkr (-118 148)

 

 • Bolaget har säkrat 28 mkr i finansiering genom konvertibellån
 • Paclical godkänt i Kazakstan
 • Lån om 108 mkr säkerställdes

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Samtliga patienter färdigbehandlade i Docecals två pågående studier

 

 

VD KOMMENTERAR

Bästa Aktieägare,

Försäljningen av Paclical i Ryssland har kommit igång och vi har skeppat till vår distributör i både november och januari. Vid leverans faktureras motsvarande tillverkningskostnaden för produkten och sedan erhålls vinstdelningen, vilket är ett väsentligt större belopp, i efterskott. Intäkterna kommer därav att synas tydligare under året när vinstdelning görs. Vår partner, Hetero Group, har lagt grunden för tillväxt och satsar bland annat genom att öka antalet dedikerade säljare. Vi ser nu med tillförsikt fram mot en stadigt ökande försäljning.

Den kompletterande analys av data från en tidigare genomförd PK-studie som EMA efterfrågat i registreringsprocessen för Apealea är utförd och vi förväntar oss besked från EMA i april. Som tidigare nämnts så rör den specifika frågan inte vår fas III-studie avseende äggstockscancer. Parallellt arbetar vi med att utveckla en registreringsansökan för Apealea för den amerikanska marknaden.  Vi bedömer att den feedback vi har erhållit från den Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att reducera tidsåtgången för den regulatoriska processen i USA.

Utvecklingen av Docecal framskrider enligt plan. Docecal är baserad på cytostatikan docetaxel i kombination med XR17. Docetaxel är huvudsubstansen i Taxotere® vilken är den cytostatikaprodukt som enskilt sålt mest, med en peak-försäljning på 3 miljarder USD 2009. En fas I, så kallad PK cross-over studie samt en randomiserad klinisk studie, båda mot Taxotere, pågår i indikationen metastaserande bröstcancer. Båda dessa studier närmar sig slutfasen då samtliga totalt 228 patienter nu är färdigbehandlade. Den randomiserade studien kommer att ligga till grund för ansökan om sälj- och marknadsföringstillstånd först i Ryssland och sedan kommer registreringsdiskussioner baserat på studieprogrammet initieras i övriga länder.

AdvaVet Inc., Oasmias amerikanska dotterbolag, förbereds för notering på Nasdaq Capital Markets i New York. Processen avseende noteringsprospektet pågår och vi förväntar att inlämna det till SEC, Securities and Exchange Commission inom kort. Den amerikanska marknaden är den viktigaste för veterinärläkemedel. Med hjälp av noteringen avser vi att ge AdvaVet, Inc. en stabil finansiell grund för att kunna kommersialisera våra veterinärprodukter, Paccal Vet och Doxophos Vet.

Bolaget har vidare säkerställt förlängd finansiering genom att avtala om att i maj ersätta det lån vi har från Nexttobe AB. Det befintliga lånet ersätts av ett lån på 108 miljoner kronor som till huvuddelen kommer från vår nu största aktieägare Arwidsro Investment AB, tidigare Granitplattan AB. Bolagets kostnadsbesparingsprogram fortsätter att ge effekt och kostnadsmassan har väsentligen minskat jämfört med samma period föregående år.

Alla på Oasmia är förväntansfulla inför vad 2018 kommer att innebära för företaget. Fokus ligger nu på accelererande kommersialisering genom att öka försäljningen i Ryssland, erhålla ytterligare marknadsgodkännanden samt etablera AdvaVet på den amerikanska marknaden.

 

VD

Mikael Asp


[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår