Oasmia genomför emission av konvertibler om 35,2 miljoner kronor

7 september, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 35 200 000  kronor, med en årlig ränta om 8 %, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade investerare (den ”Riktade Konvertibelemissionen”) mot kontant betalning. Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 35 200 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolaget meddelar samtidigt att styrelsen i Oasmia emitterat och tilldelat 8 064 516 nya aktier efter nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Den Riktade Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 32 nya konvertibler till begränsad grupp vidtalade investerare till ett nominellt belopp om 1 100 000 kronor per konvertibel genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Konvertibelemissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Styrelsens uppfattning är att mot bakgrund av det övergångsskede i vilket bolaget nu befinner sig, kommer den aktuella finansieringen ge bolaget tid och möjlighet att slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja sin långsiktiga kommersiella strategi.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 25 september 2017 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 35 200 000 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 6 september 2018 med premie och har fastställts till 7,70 kronor. Lånet löper på omkring ett år med förfallodag den 7 september 2019 i den mån det inte konverterats till aktier dessförinnan. Villkoren för konvertiblerna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 6 september 2018 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens marknadsmässighet.

Oaktat det i detta pressmeddelande omnämnda nyttjandet av teckningsoptioner, så har Bolaget för tillfället 182 166 738 utestående aktier (dvs. de 179 309 596 aktier som är registrerade hos Bolagsverket samt 2 857 142 nya aktier som följer av en pågående konvertering av konvertibellån 2018:1). Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 4 571 424 från 182 166 738 till 186 738 162 och att aktiekapitalet ökar med 457 142,40 kronor från 18 216 673,80 kronor till 18 673 816,20 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en aktieutspädning om cirka 2,45 procent.

Därutöver meddelas att teckningsoptionsinnehavaren MGC Capital Ltd nyttjat 8 064 516 teckningsoptioner av serie 2018/2019 för utgivande av 8 064 516 aktier, envar med en teckningskurs om 3,10 kronor. Nyttjandet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 806 451,60 kronor och det totala emissionsbeloppet uppgår till 24 999 999,60 kronor. Styrelsen har beslutat att medge att teckningskursen ska erläggas genom partiell kvittning av 24 999 999,60 kronor av MGC Capital Ltd:s totala kapitalfordran på Bolaget. Efter registrering hos Bolagsverket, och med beaktande av de utestående aktierna enligt vad som framgår ovan, så kommer aktiekapitalet att uppgå till 19 023 125,40 kronor och antalet aktier att uppgå till 190 231 254 stycken.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande Oasmia

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oasmia. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2018 kl. 08.30 CET.