Oasmia avser att kalla till extra bolagsstämma efter begäran av en av de större aktieägarna i bolaget, som utan grund hävdar rätt till teckningsoptioner 2018/2019

28 november, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia”) offentliggör härmed att Oasmias största aktieägare, Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”), med stöd av 7 kap. 13 § aktiebolagslagen har begärt att Oasmia ska kalla till extra bolagsstämma. Arwidsro har härvid uppgett att denna extra bolagsstämmas uppgift ska vara att utse en ny styrelse. Arwidsro är inte villigt att låta bolagets valberedning lämna ett förslag till ny styrelse.  Arwidsro har inlett rättsliga åtgärder mot Oasmia, varvid Arwidsro gör gällande rätt till 23 225 806 av de 25 806 451 teckningsoptioner av serie 2018/2019, som MGC Capital Ltd (”MGC”) den 31 oktober 2018 nyttjade för aktieteckning. Arwidsro har härvid på grovt vilseledande grunder utverkat ett interimistiskt (tillfälligt, utan Oasmias hörande) förbud för Oasmia vid vite att verkställa emissionen till MGC, vilket beslut Oasmia har begärt omedelbart ska upphävas.

Mot bakgrund av Arwidsros begäran avser Oasmia att i närtid kalla till extra bolagsstämma.

Teckningsoptionerna av serie 2018/2019 utgavs i januari 2018 i samband med en överenskommelse, varigenom Arwidsro och MGC åtog sig att efter påkallande av Oasmia ställa lån till bolaget, för det fall Oasmias skuld till Nexttobe AB förföll till betalning, i utbyte mot teckningsoptionerna, där en viss del av teckningsoptionerna utgjorde kompensation för åtagandet att ställa lånet till förfogande och en viss del av teckningsoptionerna utgjorde kompensation för utbetalning av lånet enligt lånelöftet. De nu aktuella teckningsoptionerna är hänförliga till de sistnämnda teckningsoptionerna.

Oasmia bestrider Arwidsros ståndpunkt, att Arwidsro är berättigat till de nu aktuella 23 225 806 teckningsoptionerna. Oasmias uppfattning är att MGC, i enlighet med överenskommelserna i anslutning till teckningsoptionernas utställande, är rättmätig innehavare av dessa teckningsoptioner, eftersom MGC, efter en slutlig betalningsanmaning från Nexttobe AB, har tillsett att Oasmias skuld till Nexttobe har lösts i sin helhet. Arwidsro avböjde samtidigt att medverka i en slutlig reglering av Oasmias skuld till Nexttobe AB.

Arwidsros uteslutande syfte med att få till stånd en extra bolagsstämma får antas vara att därigenom få tillsatt en styrelse som är beredd att fatta ett beslut till förmån för Arwidsro i den ovan nämnda tvisten. Ett sådant beslut skulle innebära ett otillbörligt gynnande av Arwidsro på bekostnad av Oasmias övriga aktieägare och vara i strid med aktiebolagslagens generalklausul.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 22.30 CET.