Nexttobe förlänger lån till Oasmia Pharmaceutical

2 oktober, 2017

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget.

Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 102,4 MSEK och förföll den 30 september 2017. Upplupen ränta betalas ut till Nexttobe. Det nya lånet ersätter det nuvarande lånet vid förfallodatum och förfaller till betalning den 30 maj 2018. Räntan för det nya lånet är satt till 8,5 %.

 

För mer information, kontakta:

Julian Aleksov. Arbetande Styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Ovanstående information är information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 (CET) den 2 oktober 2017.