Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

30 november, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljoner kr respektive 35,2 miljoner kronor. Totalt cirka 21,3 miljoner kronor av dessa konvertibellån har under november 2018 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i november 2018 ökat med 4 115 204 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 411 520,40 kronor.

Per den 30 november 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 200 523 541 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 20 052 354,10 kronor.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 22.30 CET.