Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

30 september, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 26 miljoner kronor. Totalt 14 miljoner kronor av konvertibellånet har under september 2018 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Vidare har i september 2018 innehavare av teckningsoptioner, som Bolaget emitterade den 23 januari 2018, utnyttjat 8 064 516 teckningsoptioner, vilket har medfört att lika många aktier i Bolaget har tillkommit. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i september 2018 ökat med 10 921 658 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 1 092 165,80 kronor.

Per den 28 september 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 190 231 254 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 19 023 125,40 kronor.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 klockan 13.00 CET.