Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

31 juli, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) emitterade den 29 november 2017 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 28 miljoner kronor. Totalt 9 miljoner kronor av konvertibellånet har under juli månad på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför ökat med 2 903 224 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 290 322,40 kronor.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 179 309 596 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 17 930 959,60 kronor.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 22.05 CET.