Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

29 september, 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Aktierna i den sista delregistreringen har nu registrerats vid Bolagsverket och förts in i aktieboken, varför samtliga aktier i företrädesemissionen nu är registrerade och införda i aktieboken. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför ökat med 3 525 264 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 352 526,40 kronor.

Per den 29 september 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 176 406 372 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 17 640 637,20 kronor.

På grund av utebliven betalning för 131 060 stycken aktier har aktietecknarnas rätt till dessa aktier av styrelsen förklarats förverkad och aktierna därmed har blivit ogiltiga. Oasmias sammanlagda intäkter från företrädesemissionen är således ca 426 000 kr lägre än vad som tidigare har offentliggjorts. De berörda aktietecknarna är för styrelsen okända privatpersoner och styrelsen har bedömt att ytterligare ansträngningar för att erhålla betalning ej står i proportion till Bolagets kostnad därför.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 klockan 22.05 CET.