Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

31 juli, 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Cirka hälften av aktierna i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och förts in i aktieboken. Återstoden av aktierna i företrädesemissionen beräknas registreras och föras in i aktieboken under augusti månad. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför ökat med 23 517 699 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 2 351 769,90 kronor.

Per den 31 juli 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 149 615 865 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 14 961 586,50 kronor.

  

För mer information, kontakta:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018-50 54 40

E-post: julian.aleksov@oasmia.com

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 klockan 22.05 CET.