Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden följer, genom löpande kontakter med VD, Bolagets utveckling och ansvarar för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Därutöver leder ordföranden styrelsens arbete och kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser även att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Ordföranden Julian Aleksov ingår i koncernledningen.