Styrelsens arbetsformer

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen och arbetet som utförs i styrelseutskotten. Arbetsordningen omfattar bland annat regler avseende styrelsens  beslutsförhet, dokumentation av mötena samt styrelsemötestäthet. Den innehåller också regler gällande intressekonflikter och konfidentialitet.

Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som bl.a. innehåller inskränkningar avseende beslut kring investeringar och förvärv och en rapporteringsinstruktion som, kompletterar styrelsens arbetsordning och VD:s instruktion, reglerar VD:s löpande rapportering till styrelsen samt styrelsens externa rapportering.