Revisionsutskott

Oasmias revisionsutskott utgörs av Lars Bergkvist (ordförande) och Alex Kotsinas. Revisionsutskottet är ett beredningsorgan till styrelsen och ansvarar bland annat för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bolagets interna styrning och kontroll avseende finansiell rapportering, riskhantering och riskkontroll, regelefterlevnad, övrig intern styrning och kontroll, samt ärenden som styrelsen hänskjuter till revisionsutskottet.