Ersättningsutskott

Oasmias ersättningsutskott utgörs av Alexander Kotsinas (ordförande) och Lars Bergkvist. Ersättningsutskottet är ett beredningsorgan till bolagets styrelse och skall bl.a. svara för beredning av styrelsens förslag till årsstämman avseende principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt lägga fram förslag till beslut i styrelsen avseende lön och annan ersättning samt pensionsförmåner till VD.