Styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Av styrelseledamöterna är Julian Aleksov i beroendeställning till Oasmia och bolagsledningen. Bo Cederstrand och Julian Aleksov är i beroendeställning till Oasmias större aktieägare, varmed avses ägare som kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i Bolaget.

Styelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@oasmia.com

Julian Aleksov

Julian Aleksov

(Född 1965)
Arbetande styrelseordförande

Vice arbetande styrelseordförande sedan 2016, ledamot sedan 1999. VD för Oasmia och en av grundarna till bolaget. Har stor erfarenhet av koordinering av forskningsprojekt och strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar. Även styrelseordförande i Oasmia Animal Health AB och Qdoxx Pharma AB.

Bo Cederstrand

Bo Cederstrand

(Född 1939)
Ledamot

Ordförande 2000-2011. Ledamot sedan 2011. Ca 40 års erfarenhet som VD och delägare i ett antal mindre och medelstora bolag, främst inom handel. Har stor erfarenhet av internationella affärer. Omfattande erfarenhet inom produktion. Har varit mycket aktiv i branschföreningssammanhang. Har de senast fem åren varit styrelseledamot i Arkenbutikerna (avslutat) samt styrelsesuppleant i Fruges AB (pågående).

Alexander Kotsinas

Alexander Kotsinas

(Född 1967)
Ledamot

Ledamot sedan hösten 2013. Var vice VD och finansdirektör på Q-Med sedan 2008. Alexander har också tjänstgjort som finanschef på Life Europe AB och mobiloperatören 3. Han har var vice VD på Investor AB och har arbetat på Ericsson. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Bergkvist

Lars Bergkvist

(Född 1964)
Ledamot

Ledamot sedan 2015. Lars är civilekonom och har tidigare arbetat på chefspositioner inom en rad framgångsrika företag. Hans har bl a arbetat som VD för Arken Zoo och Hidden Dinosaur. Han har också mångårig erfarenhet av styrelsearbete från bl a FDT AB, Master Design AB och Svensk Franchise.

Per Langö

(Född 1969)
Ledamot

Ledamot sedan hösten 2017. Per Langö har stor internationell och kommersiell erfarenhet av att lansera och etablera globala produkter inom olika terapeutiska områden. Under sin karriär har han ansvarat för ett stort antal internationella affärsutvecklingsinsatser, inklusive större licensieringsaffärer och publika transaktioner. För närvarande är Per Langö anställd av Nestle Skin Health. Han har en masterexamen i ekonomi från Uppsala Universitet