Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda på sätt bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Vid bolagsstämman har samtliga aktieägare samma förslags-, deltagande- och rösträtt. Vid årsstämman beslutas om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av finansiella rapporter, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna, riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare samt andra väsentliga frågor som kräver beslut av stämman. Normalt fattas beslut vid bolagsstämma med enkel majoritet, men aktiebolagslagen föreskriver i vissa frågor andra beslutskriterier.

Oasmia Pharmaceutical ABs ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 25 september 2018, på bolagets kontor i Uppsala.
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära det enligt tid som följer av lag och bestämmelsen finns i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 16 §.

7 kap. 16 §
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma skall begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen

  • 1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 18–20 §§ kallelse tidigast får utfärdas, eller
  • 2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

För att Bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp till årsstämman ha nått Bolaget senast 7 veckor före stämman.

Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ställas till styrelsen och skickas till nedan givna adress.

Oasmia Pharmaceutical AB
Att. Styrelsen
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Sammanfattningar av bolagsstämmor,

Extra Bolagsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Extra bolagsstämma juni 2017

Extra bolagsstämma november 2016

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma maj 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Extra bolagsstämma juli 2009

Extra bolagsstämma januari 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma 2007

Årsstämma 2006