Bolagsordning

Oasmia Pharmaceutical AB

1. Firma
Bolagets firma är Osamia Pharmaceutical AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, forskning, marknadsföring och försäljning inom human- och veterinärmedicin samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 st. och högst 340 000 000 st.

5. Aktieslag
Aktierna skall kunna utges i en serie, betecknad serie A.

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall anges.

9. Bolagsstämma
Bolagsstämma hålles i Uppsala kommun eller i Stockholm.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma för behandling.

Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

10. Räkenskapsår
Räkenskapsåret skall vara 1/5 – 30/4

11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid bolagsstämma 2017-09-25

 

Bolagsordning som PDF