Bolagsstyrning

Styrning, ledning och intern kontroll fördelas mellan aktieägarna (bolagsstämman), styrelsen, VD:n och bolagsledningen i enlighet med gällande lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och de interna instruktioner som antagits av Oasmias styrelse. Utöver detta så ansvarar Bolagets revisor för den externa kontrollen av Bolaget.